แผนที่ไป บริการรับจัดกิจกรรมสัมนา ท่องเที่ยว เกาะพีพี

นำทางด้วย Google Map

แพ๊คเกจทัวร์ยอดนิยม

บริการรับจัดกิจกรรมสัมนา ท่องเที่ยว เกาะพีพี

กิจกรรมสัมมนา ที่พาคุณไปพักผ่อนที่  เกาะพีพีดอน  จังหวัดกระบี่ สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมกับทำกิจกรรมกับสมาชิก

รายละเอียดทัวร์

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 1

08.30

รถรับจุดนัดหมาย ร้านดูซ (Duzz) เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ

 

ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง เดอะบีช สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือจะเลือกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

เดินทางผ่านไปยัง อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเล๊ะ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การดำผิวน้ำชมปะการัง

 

เดินทางไปยัง อ่าวลิง ชมฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะ ที่จะออกมาทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยวอ่าวลิงเป็นอีกหนึ่งจุดที่เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง

13.00

รับประทานอาหารกลางวัน ในภัตตาคารของโรงแรมบน เกาะพีพีดอน (มื้อ 1)

 

เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด หรือเดินเที่ยวช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย ที่เกาะพีพีดอน 

17.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก (มื้อ 2)

 

หลังอาหารสนุกสนานกับกิจกรรมเกมส์ สร้างความสัมพันธ์กลุ่ม 

 

จบกิจกรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2

08.30

รับประทานอาหารเช้าจากโรงแรมที่พัก (มื้อ 3)

 

พักผ่อนสบายๆ บริเวณที่พัก 

11.00

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก 

 

ออกเดินทางโดยเรือเร็ว เดินทางกลับภูเก็ต

 

รถรับจากท่าเรือ ส่งกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

รายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องแจ้งให้เราทราบสำหรับติดต่อจอง มีดังนี้

 1. รายการทัวร์ที่ต้องการ

 2. ชื่อผู้เดินทาง

 3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

 4. จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก (กรุณาระบุ อายุ ของเด็กด้วย)

 5. วันที่ใช้บริการท่องเที่ยว

 6. ชื่อโรงแรม ที่พัก ในภูเก็ต

 7. เบอร์โทรฯ มือถือ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ราคานี้รวม...

 1. รถบัสรับส่งจากจุดนัดหมาย ไปยังท่าเรือ

 2. เรือเหมาลำ 2 วัน  เที่ยวเกาะพีพี

 3. ไกด์

 4. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 5. อาหาร 3 มื้อ (ตามรายการ)

 6. ที่พัก 1 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน) Charlie Beach Resort หรือเทียบเท่า

 7. กิจกรรมกลุ่ม

 8. กลุ่มเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป

หมายเหตุ

การขอยกเลิก / เลื่อนวันเดินทาง

กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว

 • ต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระค่ามัดจำไว้แล้ว

 • หากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

 • การยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 • กรณีต้องการเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง

ราคาทัวร์

รายการแพ็คเกจทัวร์ ราคาผู้ใหญ่ (บาท) จำนวน ราคาเด็ก (บาท) จำนวน